Thursday, 02-12-2021
  • Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan -Imam Syafi'i

Jabatan Fungsional: Guru Seni Budaya

Susanto, S.Sn., M.Sn.
Guru Seni Budaya
ISTIWI SAPARYANTI, S.Sn.
Guru Seni Budaya